Studijní obory

Vlastní studium historie je orientováno především na světové a české dějiny od pravěku po současnost a didaktiku dějepisu včetně pedagogické praxe. U uchazečů se předpokládá hlubší zájem o zvolený obor, např. znalosti odborné historické literatury včetně sledování některého historického časopisu (i regionálního zaměření).

Bakalářské (tříleté) - Bc. (Dějepis se zaměřením na vzdělávání)

Magisterské (dvouleté) - Mgr. (Učitelství dějepisu pro základní školy)

Učitelství dějepisu pro základní školy (CŽV)

Učitelství dějepisu pro střední školy – způsobilost vykonávat přímou pedagogickou činnost na SŠ (CŽV)

Obvykle otevíráme kombinace:

dějepis - zeměpis (cca 20 studentů)
dějepis - český jazyk (cca 20 studentů)
dějepis - občanská výchova (cca 25 studentů)
dějepis - německý jazyk (cca 20 studentů)
dějepis - fyzika (cca 10 studentů)
dějepis - anglický jazyk (cca 10 studentů)
dějepis - francouzský jazyk (cca 5 studentů)
dějepis - hudební výchova (cca 5 studentů)

Schéma studia na katedře historie PdF MU (povinné předměty):

Dále si student může zapsat řadu dalších povinně-volitelných a volitelných předmětů.

Absolvent je kvalifikován k výkonu profese:
1) asistenta pedagoga na ZŠ (Bc. studium)
2) učitele dějepisu na 2. stupni ZŠ a nižších ročnících gymnázií (Mgr. studium, CŽV)
3) učitele dějepisu na SŠ (CŽV)

Bakalářské studium:

1. ročník:
Úvod do studia dějepisu a vademecum odborné práce, Základní poznatky z dějin pravěku a starověku, Dějiny středověku v kontextu školního dějepisu, Raný novověk

2. ročník:
"Dlouhé" 19. století, Vybrané didaktické komparace zahraničních učebnic a pomůcek, Dějiny 20. století (do 1945), Základy antické, středověké a novověké terminologie pro školskou praxi

3. ročník:
Soudobé dějiny (1945-1989), Oborová praxe, Dějiny a současnost (aktuální problémy Evropy a světa v kontextu obč. vzdělávání), Didaktika dějepisu, Didaktika dějepisné a mezipředmětové exkurze

Navazující magisterské studium:

1. ročník:
Dějiny dějepisectví, Výuka regionálních dějin, Didaktika dějepisu, Modern History of Central Europe, Historické mýty a stereotypy českých dějin

2. ročník:
Dějiny vědy a techniky pro učitele dějepisu, Vybrané kapitoly z nejnovějších dějin, Didaktika aktivních metod výuky, Kulturní dějiny pro učitele dějepisu, Historická geografie pro učitele dějepisu

 

Učitelství dějepisu pro základní školy (CŽV):

1. ročník:
Úvod do studia dějepisu, Historický proseminář, Dějiny pravěku, Starověk, Raný novověk

2. ročník:
Němčina pro historiky, Pomocné vědy historické, Dějin 19. století, Latina pro historiky, Dějiny 20. století

3. ročník:
Didaktika

 

Učitelství dějepisu pro střední školy (CŽV):

Aktuální problémy studia středověkých a raně-novověkých dějin, Didaktika, výuková praxe a její reflexe, Klíčová témata dějepisné edukace optikou historických pramenů, Historické mýty a stereotypy českých dějin, Mediální výchova v učitelství dějepisu SŠ, Soudobé dějiny pro učitelství SŠ, Střední a východní Evropa v 19. a 20. stol., Aktuální problémy studia dějin 19. a 20. stol., Církevní dějiny 19. a 20. stol., Didaktika kulturních a regionálních dějin na SŠ, Národnostní menšiny ve střední a východní Evropě v 19. a 20. století, Morava pozdního středověku a raného novověku, Závěrečná práce

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info