Diplomové práce

Standardy pro realizaci závěrečných prací v oboru dějepis:

I. Téma

Závěrečná (bakalářská, diplomová, rigorózní, práce CŽV) práce přispívá k rozvoji praktických dovedností studenta. Diplomant má prokázat schopnost samostatně využívat teoretické poznatky získané během studia a aplikovat je při řešení konkrétního úkolu. Zpracování tématu musí být přínosem pro rozvoj vědecké disciplíny.

Studenti si vedoucí svých bakalářských a magisterských diplomových prací a závěrečných prací CŽV vybírají výhradně z interních učitelů katedry historie s přihlédnutím k jejich odbornému zaměření (viz Témata bakalářských prácí pro III. ročník a Tematické okruhy diplomových prací). Vedení prací externím pracovníkem je možné pouze výjimečně, a to v případě úzce specializovaného tématu. Téma a externího vedoucího práce musí předem (!) schválit vedoucí katedry, kterému je třeba poslat jméno zvažovaného vedoucího a název práce. Externí pracovník smí diplomové a závěrečné práce konzultovat a vést pouze v případě, že má řádně uzavřenou smlouvu s PdF MU (DPP, DPČ).

Vědeckou závěrečnou prací, která se zabývá tématy historickými a didaktickými, má student prokázat:

a) schopnost prozkoumat zvolené téma, tj. uplatňovat vědomosti a dovednosti získané studiem na fakultě, systematicky pracovat s prameny, znát odbornou literaturu, získat přehled ve zvolené problematice a kriticky ji posoudit;
b) schopnost interpretace shromážděného materiálu, tj. rozvinout samostatné promýšlení problematiky a vystihnout její klíčové momenty;
c) schopnost vytvořit syntézu, tj. vytvořit jasnou a sevřenou strukturu práce, formulovat ucelený a obsahově vyvážený odborný text a koncipovat jej s náležitou jazykovou úrovní.

Témata, která přicházejí v úvahu, je třeba nejprve orientačně přehlédnout a provést jejich bibliografický průzkum. Jeho výsledky a konkrétní možnosti realizace pak indikují, jaké téma je vhodné zvolit. Student by měl zvolit téma své závěrečné práce nejpozději na začátku čtvrtého semestru bakalářského nebo druhého semestru navazujícího magisterského studia. V této době je již rámcově obeznámen s oborem a má jistý přehled i o náplni jednotlivých předmětů. Může proto posoudit, zda pro něho bude vhodnější zaměřit se na problematiku starší nebo současnou, zda vybrané téma bude schopen zpracovat a jaký význam má pro praxi. Student by měl zvážit, zda má sklon k abstraktnímu myšlení (pak si vybere teoreticky zaměřené téma) nebo je zaměřen spíše prakticky (pak bude postupovat od konkrétních jevů k hodnocení problematiky a jejímu zobecnění).

II. Heuristika

Během přípravy podkladů pro závěrečnou práci je třeba shromáždit potenciální prameny, vybrat vhodnou literaturu, poznat současný stav zpracování tématu, excerpovat shromážděné materiály, formulovat hlavní cíle, vytvořit pracovní hypotézy, realizovat průzkumy, zaznamenat, zpracovat, vyhodnotit a interpretovat výsledky.

Sesbírání a utřídění materiálu pro závěrečnou práci není mechanickou záležitostí, ale setkáním s myšlenkami jiných autorů. Příprava podkladů k závěrečné práci vychází z poznatků o pramenech a literatuře k danému tématu zjištěných při předběžném bibliografickém průzkumu.

III. Syntéza

Závěrečná fáze přípravy podkladů má za cíl údaje interpretovat, následně tematicky redukovat a metodicky strukturovat. Syntéza vyžaduje schopnost udržet vnitřní jednotu nálezu a vyloučit prvky, které nejsou integrovatelné do pojetí objevených skutečností.

Sepisování textu závěrečné práce je komunikační proces, který vyžaduje sečtělost, jazykovou kulturu i odbornou erudici. Pozornost je soustředěna na obsah a logickou následnost výkladu. Základními požadavky jsou věcná správnost, úplnost, přesnost, objektivita, jednoznačné vyjadřování, jasnost postupu a celková přehlednost textu.

Text závěrečné práce má zaujmout nejen obsahem sdělovaného, ale i způsobem vyjadřování. Právě na lingvistické erudici autora a jeho stylistických kvalitách závisí celková srozumitelnost a přesnost odborného výkladu. Za věcnou i jazykovou správnost práce odpovídá diplomant.
Závaznou směrnicí je pokyn děkana č. 1/2015 K realizaci závěrečných prací (bakalářských, diplomových, rigorózních a závěrečných prací CŽV) z 1. 11. 2015. Obsahuje mj. Metodický pokyn pro hodnocení závěrečných rpací, kde vytyčuje dílčí cíle těchto prací a také závaznou strukturu posudků vedoucího a oponenta.

Dílčí cíle závěrečné práce (dle pokynu děkana):

1) Student/ka prokáže schopnost orientovat se v aktuálních otázkách historie, umí jasně a srozumitelně vymezit téma své práce, popsat výchozí stav poznání a navrhnout adekvátní metody řešení.
2) Student/ka dovede pracovat s prameny a literaturou, citovat je dle platných norem a v souladu s etikou vědecké práce.
3) Student/ka umí analyzovat kvantitativní a kvalitativní údaje a vhodným způsobem je interpretovat a vyvozovat závěry.
4) Student/ka prokáže stylistické kompetence, je schopen vytvořit odborný text bez gramatických chyb.
5) Student/ka prokáže schopnost formulovat nové myšlenky a závěry práce, které přinášejí alespoň dílčí nové poznatky o zkoumaném jevu.

Závazná struktura hodnocení závěrečné práce:

Název práce:
Jméno autora/ky:
Jméno vedoucího/oponenta:
Název oboru:
Forma prezenční/kombinovaná:
Počet stran a příloh:
Obsahové náležitosti:
1) Téma a název práce
2) Cíl práce
3) Struktura práce
4) Metodologie práce
5) Odborné obsahové hodnocení práce
6) Naplnění cílů práce
7) Hodnocení originality práce
8) Jazyková úroveň a stylistika
9) Korektnost citací a práce se zdroji
10) Rozsah práce
11) Návrh otázek, které má student zodpovědět v rámci obhajoby
12) Závěrečný výrok: Student/ka prokázal/a naplnění cílů, které jsou na něj/ni kladeny charakterem oboru a projektem práce. Práce naplňuje/nenaplňuje po obsahové i formální stránce dané požadavky, a proto ji doporučuji k obhajobě.
13) Návrh hodnocení:
14) Datum a podpis:

Blíže pokyn děkana K realizaci závěrečných (bakalářských, diplomových, rigorózních) prací.

Cíle závěrečných prací na katedře historie:

1) Student prokáže schopnost orientovat se v aktuálních otázkách oboru, umí jasně a srozumitelně vymezit téma své práce, popsat výchozí stav poznání a navrhnout adekvátní metody řešení, jasně a logicky formulovat název práce.
2) Student dovede pracovat s adekvátními primárními a sekundárními prameny, citovat je dle platných norem a v souladu s etikou vědecké práce. Je schopen vyvozovat vlastní závěry a doporučení.
3) Student dovede analyzovat kvantitativní a kvalitativní data a vhodným způsobem je interpretovat a vyvozovat závěry.
4) Student prokáže stylistické kompetence, udržuje logickou linii kompozice práce bez gramatických chyb.
5) Student prokáže schopnost formulovat nové myšlenky a závěry práce, které by přinesly alespoň dílčí poznatky o zkoumaném jevu.

Témata bakalářských prácí pro III. ročník:

1. K historii Hradiště sv. Hypolita ve Znojmě. (Klíma)
2. Ze života středoevropských Slovanů v 8.-10. století. (Klíma)
3. Sídliště a pohřebiště ranného středověku. (Klíma)
4. K otázce nejstarší kamenné architektury. (Klíma)
5. Vývoj specializovaných řemesel ve středověku. (Klíma)
6. Obraz společensko-ekonomického a kulturní vývoje územních oblastí od pravěku do středověku, podaný na základě studia hmotných pramenů. (Klíma)
7. Kapitoly z českých a obecných církevních dějin středověku a raného novověku, církevní řády a kláštery, významné osobnosti, středověké reformy a hereze barokní poutní místa a tradice na Moravě. (Mihola)
8. Majetkové, národnostní a náboženské proměny šlechty v období reformace a protireformace, vůdčí osobnosti. (Mihola)
9. Kapitoly z dějin židovského národa, Židé v českých dějinách, Přední východ a Evropa ve středověku a novověku. (Mihola)
10. Analýza politického vývoje Turecka ve 20. století. (Musilová)
11. Turecko a evropská integrace. (Musilová)
12. Analýza hospodářských dějin Turecka ve 20. století. (Musilová)
13. Česko-turecké vztahy ve 20. století. (Musilová)
14. Analýza a komparace mezinárodních mírových smluv (1. polovina 20. století). (Musilová)
15. Změny ve směřování turecké diplomacie ve 20. století. (Musilová)
16. Problematika výuky pravěku na základních a středních školách. (Novotný)
17. Regionální dějiny pravěku, protohistorie a raného středověku. (Novotný)
18. Problematika výuky evropského a asijského starověku na ZŠ a SŠ. (Novotný)
19. Ochrana kulturního dědictví. (Novotný)
20. Dějiny sportu. (Novotný)

Tematické okruhy diplomových prací:

doc. PhDr. Bohuslav Klíma, CSc.

1. Historicko-archeologická problematika menšího regionu;
2. Hmotná kultura středoevropských Slovanů v 8.-10.století;
3. Velkomoravská hradiště, vesnická sídliště a pohřebiště;
4. Církevní architektura raného středověku;
5. Velkomoravské řemeslo.

Mgr. Jiří Mihola, Ph. D.

1. Vybraná problematika českých a evropských církevních dějin, církevní řády, kongregace, a jejich kláštery v novověku, podíl církevních řádů na rekatolizaci, reformy a reformátoři, poutní místa a tradice na Moravě barokní doby;
2. Kapitoly z dějin židovského národa, Židé v českých dějinách, Přední východ a Evropa ve středověku, křížové výpravy

PhDr. Kamil Štěpánek, CSc.

1. Zpracování vybrané látky z dějin kulturty s didaktickou aplikací;
2. Analýza hraného historického filmu /příp. tematické řady filmů/ zpracovávající látku obecných dějin středověku, novověku. Využití ve výuce dějepisu.

Mgr. Miroslav Jireček, Ph.D.

(možno také pro studenty učitelství 1. stupně ZŠ)
1. Témata z dějin školství a pedagogiky
2. Historie vyučovacích předmětů
3. Vybrané okruhy z didaktiky dějepisu
4. Témata z regionálních dějin – dějiny obcí, spolků, institucí, osobnosti regionu
5. Vybraná témata z oblasti muzejní pedagogiky
6. Vlastivědné procházky a jejich využití ve výuce
7. Bitva u Slavkova a její druhý život

Mgr. et Mgr. Jana Musilová, Ph.D.

1. Analýza politickéko vývoje Turecka ve 20. století;
2. Turecko a evropská intergrace;
3. Analýza hospodářských dějin Turecka ve 20. století;
4. Česko-turecké vztahy ve 20. století;
5. Analýza a komparace mezinárodních mírových smluv (1. polovina 20. století);
6. Změny ve směřování turecké diplomacie ve 20. století.

Mgr. Jaroslav Novotný

1. Problematika výuky pravěku na základních a středních školách. 
2. Regionální dějiny pravěku, protohistorie a raného středověku. 
3. Problematika výuky evropského a asijského starověku na ZŠ a SŠ. 
4. Ochrana kulturního dědictví. 
5. Dějiny sportu. 

Diplomové práce obhájené na katedře historie PdF MU v letech 1991-2021:

Práce vedli:

doc. dr. F. Čapka, CSc. (Ča.)
Mgr. T. Černušák, Ph. D. (Če.)
PhDr. A. Filip, Ph.D. (Fi.)
doc. PhDr. František Hanzlík, CSc. (Ha)
doc. dr. B. Klíma, CSc. (Kl.)
Mgr. M. Jeřábek, Ph.D. (Je.)
Mgr. M. Jireček, Ph.D. (Ji.)
doc. dr. S. Julínek, CSc. (Ju.)
prof. dr. M. Marečková, DrSc. (Ma.)
Mgr. J. Mihola, Ph.D. (Mi.)
dr. Libor Svoboda, Ph.D. (Sv)
dr. K. Štěpánek, CSc. (Št.)
prof. dr. J. Vaculík, CSc. (Va.)
PhDr. M. Vařeka (Vař.)
doc. dr. O. Zwettler, CSc. (Zw.)

1991

BARTESOVÁ, ZDEŇKA: K historii sokolské jednoty ve Zlíně. 117 s. (Ča.)
HALUZA, PAVEL: Svobodné zednářství v Brně. 62 s. (Zw.)
KAMENSKÁ, EVA: Národní spolky v Brně v první polovině 20. století. (Ča.)
KUBOVÁ, SYLVIE: Dějiny umění ve výuce dějepisu na základní škole. 75 s. (Ju.)
LUKAŠÍKOVÁ, LEONA: Počátky zlínského divadla. 62 s. (Ju.)
MALÁ, MARTINA: Příspěvek k historii sklářské výroby na Kyjovsku. 55 s. (Ča.)
ONDRÁČEK, LIBOR: Spolkové tělovýchovné hnutí na Třebíčsku ve 20. letech. 139 s. (Ča.)
POLÁČEK, LADISLAV: Kapitoly z historie obce Lipůvka v období 1890-1939. 83 s. (Va.)
PUTNOVÁ, DAGMAR: Vybrané kapitoly z dějin školství na Kounicku. (Ča.)
SLAVNÍKOVÁ, IRENA: Příspěvek k dějinám odboje na Čáslavsku. 71 s. (Ča.)
VONDROVÁ, SVĚTLANA: Vývoj školství na Jedovnicku. 78 s. (Ča.)

1992

BEZDĚKOVÁ, MILENA: Z historie školství na Broumovsku. 84 s. (Ča.)
BILÍK, JAN: Historie česko-německých vztahů města Hustopeče. 112 s. (Ča.)
BÍLKOVÁ, HELENA: Příspěvek k dějinám závodu Šroubárna Ždánice. 61 s. (Va.)
ČERMÁK, IVAN: Spolkový život v Jevíčku v letech 1869-1938. 71 s. (Ča.)
DANÍČEK, JAROSLAV: Didaktické využití dějepisné exkurze umělecko-historických památek. 110 s. (J.)
FENDRYCH, RADOVAN: Železniční stanice Česká Třebová. 90 s. (Ma.)
GAZDÍK, MIROSLAV: Tradice regionálních oslav na jižní Moravě. 86 s. (Ma.)
GRENAROVÁ, LUDMILA: Kulturní vývoj Boskovicka a jeho využití v dějepisu. 62 s. (Ju.)
HÁJKOVÁ, RADKA: Pěvecká a divadelní činnost v Kroměříži. 90s. (Ča.)
HANÁKOVÁ, EVA: Historická exkurze jako výsledek studia umělecko-historických památek. 109 s. (Ju.)
HONEK, MIROSLAV: Umělecko-historické památky Brněnska. 70 s. (Ju.)
KADLECOVÁ, RADANA: Dějiny třešťského školství v letech 1918-1938. 93 s. (Ma.)
KAŠPÁRKOVÁ, SVATAVA: Vinařství na Mikulovsku v letech 1850-1938. 81 s. (Zw.)
KEREMIDISKÝ, MARIAN: Znojmo v prvních letech předmnichovské republiky. 70 s. (Ča.)
KRČKA, STANISLAV: K některým otázkám poválečného osídlování Hustopečska. 85 s. (Va.)
KUDLÁČEK, PETR: Jednota bratrská a Ivančice jako její centrum. 47 s. (Ma.)
MACHOVSKÁ, MARTA: Cechovní řemeslo ve městech na Strakonicku. 140 s. (Ma.)
MAREČKOVÁ, ELENA: Příspěvek k vývoji průmyslu na Břeclavsku od poloviny 19. století. 72 s. (Ča.)
NEDĚLOVÁ, LENKA: Poválečné osídlování bývalého německého ostrůvku na Vyškovsku. 69 s. (Va.)
NĚMEC, MIROSLAV: 700 let jihlavského školství. 108 s. (Ma.)
PROCHÁZKA, JAROSLAV: Kulturní a sportovní život na Třebíčsku v letech 1918-1938. 83 s. (Ča.)
SENČÁKOVÁ, JOLANA: Příspěvek k historii spolkové činnosti v Napajedlích 1918-1938. 62 s. (Ča.)
STRBAČKOVÁ, JARMILA: Aktivizační postupy práce učitele dějepisu. 100 s. (Ju.)
ŠÍMA, VLADIMÍR: Poválečné osídlování okresu Český Krumlov. 90 s. (Va.)
ŠKAROUPKOVÁ, YVETA: Didaktická analýza učiva dějepisu 5. ročníku základní školy. 78 s. (Ju.)
ŠPAČKOVÁ, LENKA: Tradice železářství a hutnictví na Blanensku. 66 s. (Ju.)
TEJCLOVÁ, LUDMILA: Využití umělecko-historických památek Břeclavska ve výuce dějepisu v 6. roč. ZŠ. 74 s. (Ju.)
TUREČKOVÁ, PAVLÍNA: Kapitoly z dějin obecného školství na Břeclavsku v meziválečném období (1918-1939). 83 s. (Ča.)
UTTENDORFSKÝ, ZDENĚK: Kapitoly z dějin Závodů Gustava Klimenta. 70 s. (Ča.)

1993

BARTOŠOVÁ, JANA: Poválečné osídlování Znojemska. 53 s. (Va.)
BRABLCOVÁ, ALENA: Kapitoly z historie městečka Velká nad Veličkou. 98 s. (Ča.)
BRHELOVÁ, ILONA: Vracov v období mezi světovými válkami. 74 s. (Ča.)
ČAPKA, ZDENĚK: Vývoj brněnského školství v letech první republiky. 67 s. (Ča.)
FRÁNEK, TOMÁŠ: Veselí nad Moravou v letech 1918-1939. 100 s. (Ča.)
HORÁK, JIŘÍ: Vývoj spolkové činnosti soudního okresu Náměšť nad Oslavou 1871-1923. 148 s. (Ča.)
JEŽKOVÁ, RADOMÍRA: Z historie nynější a. s. Metra Blansko 1911-1948. 82 s. (Va.)
JURKOVÁ, JIŘINA: Život a dílo Petra z Mladoňovice. 73 s. (Ma.)
KOHOUTKOVÁ, MILADA: Historicko-geografický obraz politického okresu Tišnov v letech 1918-1939. 65 s. (Zw.)
KOKEŠOVÁ, REGINA: Spolková činnost v poválečném období. 76 s. (Ča.)
KOSOVÁ, ZLATA: Historie měšťanské školy v Hroznové Lhotě. 79 s. (Ma.)
KUGLER, VLADIMÍR: Kapitoly k dějinám města Brna. 89 s. (Ča.)
METLICKÝ, JAROSLAV: Osídlování Mikulovska po 2. světové válce. 63 s. (Va.)
MÍČEK, KAMIL: Kulturní a politický vývoj Bzence v letech 1918-1939. 68 s. (Ča.)
NEČADA, MICHAL: Vývoj českého národního školství v Jihlavě v letech 1880-1939. 77 s. (Ča.)
ONDRÁČEK, JOSEF: Průmysl Třebíče v letech 1918-1938. 118 s. (Ča.)
PLÁŠILOVÁ, VĚRA: Vývoj školství v Pacově do roku 1945. 70 s. (Ma.)
PRÝGLOVÁ, STANISLAVA: Válečná léta v Hodoníně. 73 s. (Ča.)
PŮČKOVÁ, SVĚTLA: Kapitoly z historie Královopolské strojírny v Brně. 77 s. (Ča.)
RŮŽIČKOVÁ, LENKA: Příspěvek k vývoji zemědělství v padesátých letech. 80 s. (Ča.)
ŘEZÁČOVÁ, LENKA: Osvobození Indie a jeho ohlas v Československu. 71 s. (Va.)
SOBOTKOVÁ, VĚRA: Využití kulturních památek okresu Žďár nad Sázavou ve výuce dějepisu. 91 s. (Ju.)
STRNADELOVÁ, MIROSLAVA: Z historie TOS Kuřim po roce 1942. 80 s. (Va.)
ZEMANOVÁ, ZDEŇKA: Kapitoly z dějin Hulína. 104 s. (Ča.)
Zerzáň, Karel: Z dějin divadla v Uherském Hradišti. 93 s. (Ma.)

1994

BUREŠOVÁ, MARIE: Ohlas jednání versailleské mírové konference v našem tisku. 99 s. (Va.)
CÍSAŘ, MARTINA: Německobrodsko v letech 1939-1945. 109 s. (Va.)
DUNDÁLKOVÁ, JULIE: K vývoji Sokola Brno 1 od jeho vzniku do roku 1948. 81 s. (Ča.)
FRÝBORT, RADIM: Činnost paraskupiny Carbon na Kyjovsku. 53 s. (Ča.)
JANOŠÍK, PETR: Nástup nacismu v Německu a jeho odraz v českém a moravském tisku. 66 s. (Va.)
KRUPIČKOVÁ, JAROSLAVA: Příspěvek k dějinám n. p. Modeta Jihlava. 100 s. (Va.)
KŘIVÁNEK, ROMAN: Příspěvek k odsunu Němců ze s. o. Jihlava. 79 s. (Va.)
LUŠOVSKÁ, JITKA: Hospodářská činnost v Malenovicích do roku 1945. 63 s. (Ča.)
MÁLKOVÁ, EVA: Kapitoly z dějin ČKD Blansko, a. s. (léta 1698-1939). 77 s. (Ča.)
MUSIL, ZDENĚK: Ohlas československo-německých vztahů roku 1938 v českém tisku. 64 s. (Va.)
PALATA, KAREL: Ohlas Hitlerova nástupu k moci v českém tisku. 59 s. (Va.)
PTÁČEK, PAVEL: Pomnichovská úprava postavení Podkarpatské Rusi a její ohlas v československém tisku. 85 s. (Va.)
ROMANOVSKÁ, HANA: K historii Znojemského hradu a hradního pivovaru. 96 s. (Kl.)
SÁDOVSKÁ, JANA: Politický, hospodářský a kulturní vývoj města Svratky v letech 1867-1939. 84 s. (Ča.)
SIBŮREK, IVO: Z historie znojemského školství v meziválečném období. 80 s. (Ča.)
ŠVÉDOVÁ, MILANA: Znojmo v předmnichovské republice (k politickým událostem města v letech 1935-1938). 77 s. (Ča.)
VACULOVIČOVÁ, EVA: Historie a současnost vinařství a vinohradnictví v obci Mutěnice. 83 s. (Ča.)
VÁVRA, OLDŘICH: Příspěvek k využití regionálních archivních pramenů ve výuce dějepisu na gymnáziu. 77 s. (Ju.)
ZACH, JOSEF: Historický vývoj obce Proseče v letech první republiky (1918-1938). 99 s. (Ča.)
ZÁNOVÁ, PETRA: Příspěvek k otázce odbojového hnutí v okolí Bystřice nad Pernštejnem. 72 s. (Ča.)
ZEMÁNKOVÁ, EVA: Germanizace Vyškovska v letech okupace 1939-1945. 93 s. (Ča.)

1995

CIBULKOVÁ, JITKA: Přerované v ruských legiích za první světové války. 75 s. (Va.)
DOPITOVÁ, IVANA: Střední školství v Lipníku nad Bečvou (pohled na historický vývoj do současnosti). 97 s. (Ča.)
DRATVA, TOMÁŠ: Židlochovice za první republiky – vybrané kapitoly. 79 s. (Ča.)
DRENÍKOVÁ, LÝDIA: Slobodné královské mĚsto Kežmarok v Časoch zemepanskej závislosti. 87 s. (Zw.)
ĎURKOVIČOVÁ, MARKÉTA: K otázkám velkomoravského šperkařství. 136 s. (Kl.)
FRÖHLICH, PAVEL (DS): Klášter premonstrátů v Louce u Znojma. 204 s. (Kl.)
JUŘÍČKOVÁ, JITKA: Vybrané kapitoly z dějin Uherského Brodu v době první republiky. 102 s. (Ča.)
KOSCIELNIAKOVÁ, HANA: Spolkový život ve Žďáru nad Sázavou (se zaměřením na Sokol). 82 s. (Ča.)
KRATOCHVÍLOVÁ, EVA: Historie školy v Polné (se zaměřením na léta 1783 až 1939). 93 s. (Ča.)
MALENA, LEOŠ: Konec česko-německého soužití v okresu Znojmo v roce 1945. 149 s. (Va.)
MASAŘOVÁ, JITKA: Didaktická analýza učiva 7. ročníku ZŠ. 75 s. (Ju.)
PAPEŽOVÁ, MARKÉTA: Didaktická analýza dějepisného učiva 6. ročníku ZŠ. 99 s. (Ju.)
STEHLÍKOVÁ, LADISLAVA: Z historie a současnosti vinařství na Hustopečsku. 79 s. (Ča.)
ŠÁRKOVÁ, IVANA: Didaktická analýza učiva dějepisu 6. ročníku se zaměřením na vrcholný středověk. 119 s. (Ju.)
ŠURÁČOVÁ, GABRIELA: Příspěvek ke spolkovému hnutí na Slavičínsku do roku 1945. 69 s. (Ča.)
TKADLEČKOVÁ, MARIE: Didaktická analýza učiva dějepisu (se zaměřením na učivo 8. ročníku). 85 s. (Ju.)
TVAROGOVÁ, JITKA: Historicko-geografický obraz bývalého politického okresu Kyjov v letech 1900-1914. 90 s. (Zw.)
VÁLALOVÁ, IVANA: Vývoj školství v Třeboni do roku 1958 (se zaměřením na 19. století). 69 s. (Ča.)
VITOULOVÁ, NATAŠA: Příspěvek k česko-německých vztahům na Hřebečsku. 89 s. (Va.)
ZABLOUDILOVÁ, SOŇA: Vývoj školství na Drnholecku v letech 1945-1994. 97 s. (Ča.)

1996

BOČEK, ROMAN: Historická geografie politického okresu Uherský Brod v letech 1900-1914. 78 s. (Zw.)
DVORSKÁ, ŠÁRKA: Opatovice nad Labem a jejich rodačka prof. PhDr. Emanuela Nojehlová–Prátová. 87 s. (Va.)
FAIFROVÁ, HANA: Příspěvek k minulosti Čechu v Jugoslávii do roku 1941. 93 s. (Va.)
HORÁK, ONDŘEJ: K nejstarším dějinám obce Hrádek. 99 s. (Kl.)
HRABOVSKÝ, MARIAN: Osoblaha v letech 1945-1960. 79 s. (Va.)
CHYTIL, JAROSLAV: Příspěvek k vystěhovalectví z Moravy v letech 1880-1918. 66 s. (Va.)
JARMOVÁ, HELENA: Podnikatelská činnost Seidlů ve Ždánicích. 74 s. (Ča.)
KALINOVÁ, MICHAELA: Vývoj středního školství na Tišnovsku do roku 1939. 63 s. (Ča.)
KALLUS, PETR: Historickogeografický obraz bývalého politického okresu Uherské Hradiště 1900-1914. 77 s. (Zw.)
KARÁSKOVÁ, OLGA: K středověkému vývoji hradu Veveří. 94 s. (Kl.)
KOLÁŘ, PETR: Historickogeografický obraz bývalého politického okresu Boskovice v letech 1900-1914. 110 s. (Zw.)
KOSOVÁ, RADKA: Mobiliář poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené Hoře. 105 s. (Ma.)
KOSTIHOVÁ, KAMILA: Historie Kyjova. 104 s. (Ča.)
MARTÍNKOVÁ, MICHAELA: Příspěvek ke spolkovému hnutí ve Starém Městě u Uherského Hradiště do roku 1939. 63 s. (Va.)
MAŘÍK, RADOMÍR: K počátkům města Moravské Budějovice od vzniku do roku 1622. 69 s. (Ma.)
MIHOLA, JIŘÍ: Z dějin paulánského konventu na Vranově u Brna. 91 s. (Kl.)
NEHASILOVÁ, DITA: Norimberský proces a Československo. 109 s. (Ča.)
NOVOTNÁ, VERONIKA: Příspěvek k rozvoji textilního průmyslu v Brně. 67 s. (Ča.)
ODLOŽILÍKOVÁ, IVANA: Z historie holešovské židovské obce. 79 s. (Ča.)
PALICOVÁ, IRENA: Příspěvek k vývoji školství ve Ždánicích. 68 s. (Ča.)
PISK, FILIP: Dosídlovací proces na Břeclavsku v letech 1945-1947. 60 s. (Ča.)
RUBANOVÁ, LENKA: Příspěvek k dějinám První brněnské strojírny. 66 s. (Va.)
STÁŽNICKÝ, IVAN: Železářství na Žďársku ve 14. – 19. století. 90 s. (Kl.)
TLUSTOŠ, ROMAN: "Zlatý věk" vrchnostenského města Moravská Třebová. 95 s. (Ma.)
TRÁVNÍČEK, RICHARD: Věk poděbradský v pojetí Rudolfa Urbánka. 67 s. (Ma.)
URBANCOVÁ, DAGMAR: Johann von Österreich – Gestalter der Österreichische Geschichte. 107 s. (Zw.)
VAVROUŠKOVÁ, MARCELA. Vývoj náboženského myšlení a místa náboženského kultu u Slovanů v 9. – 13. století. 142 s. (Kl.)
VEJVÁLKOVÁ, LUCIE: Příspěvek k dějinám Moravskokrumlovska v letech 1945-1948. 68 s. (Va.)
ZLATNÍČEK, JIŘÍ: K dějinám hradu Lichnice ve východních Čechách. 65 s. (Kl.)

1997

BALADA, MAREK: Příspěvek k dějinám pivovarnictví na Pardubicku. 64 s. (Va.)
BLATNÁ, MONIKA: Z historie obce Žabovřesky. 86 s. (Ča.)
BLAŽEK, ZDENĚK: Odbojové organizace a osobnosti spojené s Radou tří na Velkobítešsku v období Protektorátu Čechy a Morava. 92 s. ČEa.)
BURDOVÁ, VĚRA: Křižovníci s červenou hvězdou na Hradišti sv. Hippolyta u Znojma v letech 1700-1835. 94 s. (Ma.)
ČECHOVÁ, VLADIMÍRA: Příspěvek k politickému obrazu Znojemska v letech 1930-1938 (se zaměřením na město Znojmo). 80 s. (Ča.)
DOSTÁLEK, RUDOLF: Raně středověká dlažba jižní Moravy. 143 s. (Kl.)
DRGOVÁ, MARKÉTA: Bydlení a bytová kultura v baťovském Zlíně. 134 s. (Ča.)
HANIKOVÁ, ANDREA: Sociálně ekonomický vývoj města Svitav v období od 16. století do poloviny 18. století. 102 s. (Ma.)
KOLAŘÍKOVÁ, LENKA: Spolková činnost na Přerovsku (Vývoj pěveckohudebního spolku Přerub). 82 s. (Ča.)
KUBÍNOVÁ, PETRA: František kardinál z Dietrichštejna. 72 s. (Ma.)
LALANDSMANOVÁ, IVA: Dějiny Sokola ve Žďáře nad Sázavou. 74 s. (Ča.)
LIŠKA, MAREK: Příspěvek k dějinám Králova Pole (od konce 19. století do roku 1919). 89 s. (Ča.)
LUKÁŠEK, LIBOR: Působení Jana Blažeje Santiniho Aichla ve žďárském regionu – barokní gotika na Žďársku. 95 s. (Št.)
POLIAKOVÁ, PETRA: Poválečné osídlování Moravskokrumlovska. 71 s. (Va.)
RYBKOVÁ, ILONA: Starověké říše a voda. 91 s. (Kl.)
SEDLÁČEK, TOMÁŠ: Moravský Krumlov v letech 1900-1938 (se zaměřením na česko-německé vztahy). 94 s. (Va.)
SVOBODOVÁ, BARBORA: Židovské komunity na Vyškovsku v letech 1919-1945. 94 s. (Št.)
ŠICHOVÁ, KATEŘINA: Nástin vývoje raně středověkého Brna do poloviny 13. století. 97 s. (Kl.)
ŠKLÍBA, KAREL: Kapitoly z vývoje blučinského a vojkovického školství. 76 s. (Ča.)
TRČKOVÁ, JANA: Příspěvek k dějinám Nového hradu. 77 s. (Va.)
URBÁNEK, PETR: Vznik a vývoj tramvajové dopravy v Brně. 120 s. (Va.)
VALIŠOVÁ, ALENA: Ústí nad Orlicí v letech 1938-1945. 86 s. (Ča.)
VOJTĚCHOVÁ, MARKÉTA: K zvláštnostem pohřebního ritu u Slovanů na Velké Moravě. 993 s. (Kl.)
VYBÍRALOVÁ, JITKA: Cimburkové na Tovařovsku (se zaměřením na nejstarší dějiny města Tovařova a okolí). 116 s. (Ma.)
WIECKOVÁ, DAGMAR: Dějiny starobrněnského kláštera. 78 s. (Ma.)
ZAVŘEL, HYNEK: Severní dráha císaře Ferdinanda. 102 s. (Ča.)
ZAVŘELOVÁ, LUCIE: Francouzská revoluce a napoleonské války a jejich odraz v peněžních poměrech na Moravě (příspěvek ke struktuře oběživa). 98 s. (Ma.)
ZELINKOVÁ, EVA: Historickogeografický vývoj politického okresu Kyjov v letech 1857-1950. 94 s. (Zw.)

1998

BARTÁK, PAVEL: K výrobĚ a typologii stŘedovikých meČŮ 9.-14. století. 88 s. (Kl.)
BÍLÁ, KATEŘINA: Dějiny kláštera Porta coeli ve 20. století. 108 s. (Ma.)
ČERMÁKOVÁ, PETRA: K historii Nevojic a jejich školy. 86 s. (Kl.)
KASPAROVÁ, ROMANA: K historii vinařství na Mikulovsku (na příkladu městečka Drnholec). 59 s. (Kl.)
KLEMŠOVÁ, PAVLA: Příspěvek k problematice velkomoravského šperkařství – gombík. 145 s. (Kl.)
KOUŘILOVÁ, HANA: Výstava soudobé kultury roku 1928. 73 s. (Ma.)
MATUŠŮ, BARBORA: Historie a vývoj výroby papíru. 84 s. (Ma.)
NEČASOVÁ, MONIKA: Kapitoly z dějin Hustopečska do roku 1938 (s přihlédnutím k národnostnímu vývoji). 85 s. (Ča.)
NOŽIČKOVÁ, JIŘINA: Mayové aneb historie všedního dne (didaktizace tématu). 106 s. (Št.)
ROHLÍNEK, PAVEL: Palné zbraně (vývoj od jejich objevu do poloviny 16. století). 83 s. (Kl.)
ŠAŠINKA, ZDENĚK: Bývalý soudní okres Ždánice v době okupace. 85s. (Va.)
ŠULÁKOVÁ, KATEŘINA: Struktura potravních spolků (se zaměřením na potravní spolek v Šitbořicích). 83 s. (Ča.)
VYSTRČIL, LUBOMÍR: Stavební a sídelní rozvoj města Modřic do roku 1970. 89 s. (Va.)

1999

FIKEJSOVÁ, HANA: Příspěvek k historii hudebního života v Brně ve třicátých letech 20. století. 119 s. (Ča.)
KOVAŘÍKOVÁ, JANA: Židovská obec v Boskovicích. 68 s. (Ča.)
MATYSOVÁ, PETRA: Historie a současnost školy v Jehnicích. 77 s. (Ma.)
MIKITA, PETR: Opevněná feudální sídla v moravskotřebovském okrese. 95 s. (Kl.)
PAPAOUŠEK, MAREK: Mistr Jan Hus na koncilu v Kostnici. 55 s. (Št.)
PITROVÁ, JANA: K dějinám brněnského kartuziánského kláštera. 89 s. (Ma.)
PLŠKOVÁ, LENKA: Lidový malovaný nábytek. 89 s. (Ma.)
SOLÍKOVÁ, JITKA: Dějiny židovské obce v Uherském Brodě v letech 1918 – 1939. 94 s. (Ča.)
SVOBODOVÁ, MONIKA: Dějinný vývoj zámku v Židlochovicích. 68 s. (Ma.)
ŠLOSAROVÁ, IVANA: Sociálně ekonomická struktura Bystřice nad Pernštejnem v raném novověku. 61 s. (Ma.)
VĚŽNÍK, DALIBOR: Historický obraz Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně - 1786 až 1999. 90 s. (Ma.)
VOSLÁŘ, MARTIN: K problematice nejstarších dějin města Brna. 110 s. (Kl.)

2000

BARBOŘÍKOVÁ, MARKÉTA: Kapitoly ze středověkého Uničova. 115 s. (Ča.)
BARTONÍKOVÁ, EVA: Perzekuce kněží v období heydrichiády. 120 s. (Ča.)
BURŠÍKOVÁ, MARTINA: Nástin vývoje pravoslavné církve u nás. 84 s. (Ča.)
DOLEŽELOVÁ, KATEŘINA: Historie klášterního komplexu v Brně – Židenicích. 126 s. (Ča.)
KARLÍKOVÁ, PETRA: Historie obce Semanín. 86 s. (Va.)
KRUTILOVÁ, LUCIE: Střední a odborné školství v Kroměříži. 88 s. (Ča.)
PUNČOCHÁŘ, PETR: Zvony na Bystřicku. 154 s. (Kl.)
SKÝPALOVÁ, SYLVIE: Dějiny augustiniánského kostela a kláštera sv. Tomáše v Brně. 74 s. (Ma.)
TÁBORSKÁ, MILENA: Pečeť a erb města Vysokého Mýta. 142 s. (Ma.)

2001

BUREŠOVÁ, JANA: Dějiny cukrářství II. (od roku 1918 do počátku 50. let). 86 s. (Kl.)
ČERMÁKOVÁ, RADKA: Historie školy v Ořechově do roku 1945. 92 s. (Kl.)
DRBOŠALOVÁ, PETRA: Přední představitelé jednoty bratrské v Židlochovicích v 16.-17. století (Jiří a Daniel Strejcovi). 82 s. (Ma.)
FRICOVÁ, PETRA: Z historie odboje a osvobození Kyjovska. 100 s. (Ča.)
HAVLÍČEK, JAKUB: Duchovní svět Karla IV. 123 s. (Kl.)
HLOUŠEK, RADOMÍR: Československá zářijová krize v roce 1938 a její ohlas v tisku. 107 s. (Va.)
HODULÁKOVÁ, RADKA: Historie gymnázia v Mikulově po roce 1945. 74 s. (Va.)
HOLBOVÁ, MICHAELA: Didaktické zpracování dějepisných odborných exkurzí po renesančních a barokních památkách Olomouce. 87 s. (Št.)
HRAZDÍROVÁ, IVETA: K dějinám Jednoty českého učitelstva okresu litomyšlského. 109 s. (Ma.)
HRDA, LIBOR: Ohlas židenického puče v našem tisku (leden 1933). 73 s. (Va.)
INDRA, TOMÁŠ: Minoritský klášter v Brně a jeho stavebně umělecký vývoj s přihlédnutím k nejnovějšímu výzkumu. 89 s. (Št.)
JANOŠKOVÁ, MARCELA: K historii školství v Králově Poli. 106 s. (Va.)
JANKŮ, PETR: Moravany - obraz vesnice (se zaměřením na léta 1848-1945). 73 s. (Ča.)
JELÍNEK, JAROSLAV: Žďárský klášter v době osvícenství. 73 s. (Ma.)
JELÍNKOVÁ, ZUZANA: Filmové cesty Kryštofa Kolumba a jejich didaktické využití. 73 s. (Št.)
JÍLKOVÁ, PETRA: Páni z Pernštejna. 67 s. (Št.)
KRÁL, MARTIN: Místní dráha Brno-Tišnov ve svých proměnách. 93 s. (Ma.)
KUBOVÁ, RENATA: Stavební vývoj na brněnské okružní třídě v 2. pol. 19. stol. 57 s. (Ma.)
KUČEROVÁ, RENATA: Historie rajhradského kláštera do roku 1813 a jeho památky. 89 s. (Ča.)
LICHTENBERKOVÁ, DITA: Poválečné osidlování Ústeckoorlicka. 89 s. (Va.)
MASTNÁ, ZDEŇKA: Z dějin lesnictví a myslivosti na židlochovickém panství. 162 s. (Ča.)
PILÁTOVÁ, PETRA: Dějiny cukrářství I. (do roku 1918). 86 s. (Kl.)
PLUHAŘ, ADAM: Letiště v Brně-Černovicích. 98 s. (Va.)
ROSENBERGOVÁ, ANNA: Dějiny české sokolské jednoty v Bojkovicích. 68 s. (Ča.)
SLACHOVÁ, TEREZA: K historii skautingu v Uherském Hradišti. 85 s. (Ma.)
VEJVODOVÁ, ALICE: Kapitoly z dějin Líšně. 90 s. (Kl.)
ZAPLETAL, ŠIMON: Příspěvek k dějinám činnosti jezuitské koleje v Uherském Hradišti. 94 s. (Št.)

2002

BODEČEK, DAVID: AC Sparta Praha – z historie Českého fotbalového velkoklubu. 128 s. (Mi)
BRABCOVÁ, LENKA: Hrad Lipnice. 89 s. (Št.)
ČADA, MILAN: Historie Masarykova okruhu. 61 s. (Va.)
DAMCOVÁ, JANA: Aktivizující vyuČovací metody v dějepise na základní škole. 81 s. (Št.)
DOSTALÍK, ONDŘEJ: K historii nejstaršího osídlení jihozápadní části Brněnské kotliny, širšího regionu obce Střelice u Brna. 124 s. (Kl.)
GALÁTOVÁ, MARKÉTA: Českoslovenští parašutisté ze Západu za druhé světové války a po ní. 91 s. (Va.)
HALUZOVÁ, MICHAELA: Poutní místo Křtiny. 109 s. (Mi.)
HOLÁ, MARCELA: Kapitoly z historie obce Bílovice nad Svitavou (1890-1939). 93 s. (Ča.)
HRÁČKOVÁ, VERONIKA: Spolkový život v Uherském Hradišti v letech 1918-1945. 79 s. (Va.)
ILLKOVÁ, PETRA: Projektová metoda ve výuce dějepisu. 83 s. (Št.)
KAŠKA, VÁCLAV: Odsun Němců z politického okresu Žamberk. 72 s. (Va.)
KOLÁŘ, MICHAL: Vývoj školství v Uherském Hradišti od roku 1774 do roku 1945. 63 s. (Va.)
KŘÍŽKOVÁ, ELIŠKA: Bojkovští Romové v letech 1918-1945. 89 s. (Va.)
KUBA, MARTIN: Zaniklé osady v okolí Jedovnic. 71 s. (Št.)
KUBÁČOVÁ, JANA: K poválečné konfiskaci podle dekretu č. 12/1945 Sb. se zaměřením na Moravu. 88 s. (Va.)
MENŠÍKOVÁ, HELENA: České čtenářské spolky v Brně. 68 s. (Ča.)
MEZNÍK, ONDŘEJ: Templářský řád a jamolická komenda na Moravě. 98 s. (Ma.)
RUBÁŠ, STANISLAV: Historie židlochovického cukrovaru. 96 s. (Ma.)
SEDLÁK, PETR: K současnému stavu židovské komunity na pozadí jejího poválečného vývoje. 66 s. (Mi.)
SMOLOVÁ, PETRA: Z historie českého základního školství v Brně-Černých Polích. 92 s. (Mi.)
SVOBODA, PAVEL: Vývoj průmyslové a zemědělské výroby v Telči po roce 1918. 74 s. (Ma.)
TESAŘOVÁ, JANA: Jindřich Vilém Haugvic na Náměšťsku. 88 s. (Kl.)
VACULÍKOVÁ, HANA: Historie tělovýchovných a sportovních spolků v Kroměříži do roku 1945. 82 s. (Ča.)
VESELÁ, MARTINA: Osudové okamžiky Těšínska po 1. světové válce. 98 s. (Va.)
VESELÁ, ŠÁRKA: Z dějin Brtnice (významné zastávky na cestě habsburských císařů nejen za českou korunou). 80 s. (Ča.)
VYBÍRAL, OLDŘICH: K dějinám skautingu na Břeclavsku. 74 s. (Mi.)
ZDRAŽÍLEK, JAN: Ohlas Maďarské republiky rad ve vybraném českém tisku. 126 s. (Va.)

2003

BUJÁČKOVÁ, ALENA: Využití prvků regionálních dějin ve vyučování dějepisu na Základní škole Josefa Bublíka v Bánově. (Št.)
BUREŠOVÁ, PETRA: Z dějin židovské obce v Ivančicích. (Ča.)
FOGLOVÁ, VERONIKA: Didaktické uplatnění památek Ústí nad Orlicí. (Št.)
HAVLÍČEK, FILIP: Počátky československé známkové tvorby. (Va.)
HONZLOVÁ, MARTINA: K dějinám organizovaného lyžování na Novoměstsku. (Mi.)
HORÁČKOVÁ, IVONA: Mnichovský rok 1938 (se zaměřním na události na Hranicku). (Va.)
CHYBOVÁ, MARKÉTA: Vývoj měšťanského školství na Novoměstsku do roku 1938. (Ča.)
JELÍNEK, PETR: Čeští piloti v rakousko-uherském letectvu. (Va.)
KLEPÁRNÍKOVÁ, MARIE: Vzpomínky pamětníků na pobyt v koncentračním táboře. (Va.)
NOVOTNÝ, PAVEL: Ohlas začátku španělské občanské války ve vybraném moravském tisku. (Va.)
PODUŠKOVÁ, VĚRA: Spolek divadelních ochotníků Rieger v Pelhřimově. (Ča.)
PUČÁLKOVÁ, ALENA: Z historie městečka Budišova. (Mi.)
SMEJKALOVÁ, JANA: YMCA (se zaměřením na Brno). (Ča.)
SOCHOROVÁ, DAGMAR: K historii vinařství ve Strážnici (se zaměřením na 16. století). (Kl.)
SVOBODOVÁ, MONIKA: K otázce velkomoravské církevní architektury. (Kl.)
ŠENEKLOVÁ, DARINA: Le Corbusier a jeho vliv na brněnský funkcionalismus. (Št.)
ŠRÁMKOVÁ, BARBORA: K formování osobnosti Ludvíka XVI. (Mi.)
ŠTĚRBA, RADIM: K historii mlynářství v Poolšaví. (Kl.)
ŽÍDKOVÁ, LENKA: Vlastivědné vycházky a exkurze historií Brna (se zaměřením pro 4., 5. a 8. ročníky ZŠ). (Ča.)

2004

BUREŠ, PETR: Ohlas obsazení Porýní nacistickým Německem v roce 1936 v moravském tisku. (Va.)
GAJDUŠEK, LUKÁŠ: Železné sekery Velké Moravy. (Kl.)
JURÁKOVÁ, HANA: K proměnám náboženských poměru v Uherském Brodě v prvních letech Československé republiky (1918-1920). (Mi.)
KARASIEWICZ, VÍT: Papírové peníze a specifika jejich oběhu v českých zemích. (Va.)
MACHOVSKÝ, JIŘÍ: Příspivek k dějinám Kvasic. (Va.)
NOHLOVÁ, VLADIMÍRA: Výuka dějepisu podle daltonského plánu a v názorech žáků ZŠ Chalabalova v Brně. (Št.)
NOVÁK, JAN: Příspivek k historii vystěhovalectví z Novoměstska a Náchodska na pozadí masové migrace z českých zemí v letech 1850-1914. (Va.)
PETRASOVÁ, Lucie: Z historie školství ve Šlapanicích. (Mi.)
TOMANCOVÁ, JANA: Z historie exkurze Uherským Brodem (Návrh metodické příručky pro učitele ZŠ). (Št.)
TOMANOVÁ, ROMANA: Příspěvek k existenci německých spolků v Brně za první Československé republiky. (Va.)
VRZALOVÁ, LIBUŠE: Radnice v dějinách města Tišnova. (Ča.)

2005

BŘENKOVÁ, ZUZANA: Československá strana národně socialistická v Brně v letech 1945-1948. (Ča.)
ČERVINKOVÁ, LUCIE: Dějiny T. J. Sokol Ústí nad Orlicí. (Ča.)
DRKAL, PETR: Slovanská hradiště na Opavsku. (Kl.)
HÁJÍČKOVÁ, KLÁRA: Historie kamnářství ve vztahu k závodu Keramika Letovice, spol. s r. o. (Kl.)
HORÁK, DAVID: Využití filmu Patriot v hodině dějepisu na základní škole. (Št.)
JANEČKOVÁ, ŽANETA: Vývoj středního školství v Uherském Hradišti po roce 1945. (Va.)
JANKŮ, PETRA: Příspěvek k historii vídeňských Čechů se zvláštním zaměřením na léta 1968-1969. (Va.)
KOJZAROVÁ, ELIŠKA: Betlémářská tradice na Třebíčsku jako součást lidové zbožnosti v 19. století. (Mi.)
KOLKOVÁ,JANA: K historii včelařství na našem území. (Kl.)
KOUBKOVÁ, ZUZANA. Z historie TJ Sokol Náchod v letech 1869-1949. (Mi.)
KOUPIL, PETR: Meziválečné sbory Církve československé v Brně. (Je.)
LEJSKOVÁ, JANA: Renesance a baroko v Hustopečích u Brna a jejich didaktické využití. (Št.)
LUNEROVÁ, JITKA: Předrománská a románská církevní architektura centrálního typu na Jižní Moravě. (Kl.)
MAZALOVÁ, MARIE: Olomoucké památky v kontextu činnosti regionálního historického kroužku (Št.)
MRÁZ, DAVID: Odraz poválečného osídlování českého pohraničí v deníku Práce. (Va.)
NOVOTNÁ, ZDEŇKA: K historii porcelánky Dvory u Karlových Varů. (Ča.)
PLETÁNEK, ONDŘEJ: Dětmarovice v období let 1850-2000. (Va.)
RŮŽIČKA, ROMAN: Poznávání architektonického a stavebního vývoje v Králově Poli ve výuce dějepisu. (Št.)
STREJČKOVÁ, DAGMAR: Proces znovuosídlení českého pohraničí po druhé světové válce. (Ča.)
VÍTEK, PETR: K historii středověkého rybářství na území Čech a Moravy. (Kl.)
VOLFOVÁ, LENKA: Vývoj Vyšší reálné školy v Kutné Hoře v letech 1852 až 1938. (Ča.)

2006

HAVLOVÁ, ROMANA: Ohlas vybraných kapitol dějin Peru na stránkách českých deníků. (Ča.)
KUKLOVÁ, KATEŘINA: Rušení klášterů v Brně za Josefa II. (Mi.)
LACKO, DUŠAN: Štefánik v literatuře po roce 1989. (Va.)

2007

AUER, PETR: Z historie Mikulovska v letech 1938-1948 se zaměřením na osídlování. (Ča.)
BOKOROVÁ, MARKÉTA: Mikulov kardinála Dietrichštejna. (Mi.)
CEMPÍREK, MARTIN: Rozvoj logistiky francouzské armády ve světle společenských změn na počátku 19. století. (Mi.)
CINKOVÁ, IVA: K výzkumu učebnic dějepisu pro 2. stupeň základní školy. (Št.)
CRLÍKOVÁ, DARINA: Poutní tradice v rosickém děkanátě na vybraných příkladech v 19. a 1. polovině 20. století. (Mi.)
GRAMMANOVÁ, IVETA: Architektonické odkazy české barokní gotiky Jana Blažeje Santiniho Aichla při výuce v 5. ročníku ZŠ. (Ča.)
GROCHALOVÁ, LUCIE: Baťův Zlín v regionální výuce dějepisu. (Št.)
GRUNTOVÁ, ROMANA: Didaktická příprava pro externí výuku v rámci předmětu vlastivěda. (Ča.)
HEBELKOVÁ, MARTINA: Salmové-Reifferscheidtové na Rájecku. Využití regionálních prvků, vycházek a exkurzí ve výuce vlastivědy na 1. stupni ZŠ. (Mi.)
HYLMAROVÁ, MARKÉTA: K problematice projektové výuky na 1. stupni ZŠ. (Št.)
JANKOVIČOVÁ, JITKA: Historie školství obce Hlohovec po charvátské kolonizaci. (Mi.)
JIRKOVÁ, IVANA: Osídlování Moravské Třebové v letech 1945-1947. (Va.)
JUZOVÁ, KAROLÍNA: Nejvýznamnější sakrální dominanty obce. (Va.)
KLEČKOVÁ, ISABELA: Historie Základní školy Jana Amose Komenského v Kyjově. (Ča.)
KOLAŘÍK, JAKUB: Rozkvět a pád kláštera Rosa coeli. (Če.)
KOTOUČKOVÁ, DAGMAR: Historie firmy TON v Bystřici pod Hostýnem (1946 - 1991). (Va.)
KOZOHORSKÁ, MONIKA: Vlastivědné vycházky - Čáslav. (Št.)
KRAJÍČKOVÁ, SILVIE: Vlastivědné vycházky Slavonicemi pro žáky na 1. ZŠ. (Mi.)
KRATOCHVÍL, LUKÁŠ: K slovanskému osídlení na Hradišti sv. Hypolita ve Znojmě - výzkum Damián 2006. (Kl.)
LIPOVSKÝ, LADISLAV: Využití digitalizace pro prezentaci odborného archeologického výzkumu ve Znojmě-Hradišti I. (Kl.)
MAŠTÁLKOVÁ, MARIE: Z historie národního školství v Ledči nad Sázavou od konce 19. století do roku 1945. (Mi.)
MAUKSOVÁ, JARMILA: Lednicko-valtický areál se zaměřením na vycházky na prvním stupni základní školy. (Ča.)
NECHUTOVÁ, PAVLA: Z Činnosti Sboru dobrovolných hasičů v Uhřicích. (Ča.)
NĚMCOVÁ, ERIKA: Perzekuce Židů za druhé světové války v Holešově. (Va.)
NOVÁKOVÁ, JANA: Využití projektové metody při výuce regionálních dějin - Židovské město Boskovice. (Mi.)
NOVOTNÁ, IVA: Vybraná opevněná sídla nižší šlechty na jihozápadní Moravě. (Kl.)
OCZADLÁ, JOHANA: Plukovník Švec - jeho život a zásluhy. (Ča.)
PÍŠKOVÁ, IVETA: Osvobozování Rousínova a blízkého okolí za druhé světové války. (Ča.)
PROCHÁZKOVÁ, IVETA: Vlastivědný projekt se zaměřením na kostel sv. Jana Nepomuckého na 1. stupni ZŠ. (Št.)
ROZBOŘIL, JAN: Historická exkurze regionem Austerlitz. (Mi.)
SOBOLOVÁ, MONIKA: Líšeň v období demokracie a nacismu (vývoj v letech 1918-1945). (Ča.)
STEHLÍK, MARTIN: Návrh modelového ztvárnění velkomoravského hradiště sv. Hypolita ve Znojmě pro expoziční a didaktické účely. (Kl.)
STRAČÁNKOVÁ, ADRIANA: Vývoj města Karviné od 16. - 19. století ve vlastivědné výuce na 1. stupni ZŠ. (Ča.)
ŠEVČÍKOVÁ, RADKA: Způsob života obyvatel středověkého hradu v učivu regionální historie vlastivědy na prvním stupni základní školy se zaměřením na hrad Nové Hrady. (Ča.)
ŠVEC, LIBOR: Využití digitalizace pro prezentaci odborného archeologického výzkumu ve Znojmě-Hradišti II. (Kl.)
TKADLEČKOVÁ, PAVLA: Bitva u Slavkova v umění a v kontextech kurikula základní školy. (Št.)
VALÍČKOVÁ, LENKA: Jan Amos Komenský a jeho doba v kontextu projektové výuky na 1. stupni ZŠ. (Mi.)
VANÍčKOVÁ, IVANA: Regionální prvky ve výuce vlastivědy. Vycházky v Telči a okolí. (Mi.)
VICENÍKOVÁ, MARTINA: K historii protifašistického odboje na Uherskohradišťsku. (Ča.)
VOJÁČEK, MARTIN: Činnost pěveckého spolku Kovář (Hlahol) v Čáslavi od jeho vzniku do roku 1918. (Ča.)

2008

BUBLÁK, MARTIN: Československý olympionismus v období komunismu. (Va.)
EŠTVÁN, ALEŠ: Životní osudy plk. v. v. Lubomíra Dvořáka. (Ha.)
FALTÝNKOVÁ, MONIKA: Protifašistický odboj na Konicku (na pozadí historicko-dokumentační činnosti Leopolda Färbera). (Ča.)
HRADIL, JAKUB: K dějinám řeckokatolické církve v Čechách a na Moravě ve 20. století. (Mi.)
JEBAVÁ, PETRA: Proměny města Žďáru a jeho historických památek v kontextu dějin (s důrazem na 20. století). (Ča.)
KRAJCOVÁ, LUCIE: Příspěvek k analýze učebnic dějepisu pro základní školy. (Št.)
KUPKA, MICHAL: Ohlas událostí v Československu v srpnu 1868 v německém tisku. (Va.)
LETTMAYEROVÁ, EVA: Obecké a měšťanské školy v Židenicích v době první republiky. (Ča.)
POŘÍZKOVÁ, HANA: Poválečná obnova obcí Drahanska (vyklizených za druhé světové války). (Ča.)
SMEJKALOVÁ, EVA: K obuvi z kostela sv. Hypolita ve Znojmě-Hradišti. (Kl.)
STEJSKALÍKOVÁ, JANA: Kapitoly z dějin obce Kořenec (s důrazem na období první republiky). (Ča.)
ŠKOPOVÁ, TEREZA: K osídlení Hradiště sv. Hypolita v období Velké Moravy. (Kl.)
VEJROSTA, VLADIMÍR: Skautské středisko v Litomyšli ve 20. století. (Va.)
VESELÁ, MONIKA: Osídlování českého pohraničí po druhé světové válce na stránkách Rovnosti. (Ča.)
VÝŠKOVÁ, HELENA: Didaktické využití hraného historického filmu Pianista. (Št.)
ZBOŘILOVÁ, ANNA: Každodenní život v secesním Brně a jeho promítnutí do dějepisné výuky. (Št.)

2009

DOLEŽELOVÁ, JANA: Kulturně - historické exkurze. (Mi.)
FORMÁNKOVÁ, BLANKA: Ohlas Marshallova plánu v soudobém českém tisku. (Va.)
HANILEC, MAREK: Znojmo - Hradiště v letech 1968-1989. (Kl.)
HAVELKOVÁ, JITKA: Působení kongregace Milosrdných sester III. řádu sv. Františka pod ochranou Svaté Rodiny v letech 1918-1958. (Mi.)
HIRŠ, JAN: Svátostky na Znojemsku ve vztahu k poutním místům. (Kl.)
HNÁTOVÁ, VERONIKA: Kongregace sester Dominikánek a její působení na Moravě mezi léty 1887 až 1945. (Fi.)
JAVORSKÝ, JAN: Historie Madety. (Va.)
JIREČEK, MIROSLAV: K situaci piaristických kolejí na jižní Moravě v 19. století. (Mi.)
KOLMANOVÁ, HANA: Obec Spytihněv jako součást Napajedelského panství. (Kl.)
MRÁZOVÁ, KATEŘINA: Působení Milosrdných sester sv. Kříže v moravské provincii v letech 1872–1922. (Mi.)
MUSILOVÁ, BLANKA: Časopis Bytová kultura v letech 1924–1925 a jeho význam pro českou kulturu. (Je.)
PAULUSOVÁ, KAMILA: Hora Matky Boží u Králík. K dějinám poutního místa a kláštera v 19. století. (Mi.)
SEDLÁČKOVÁ, IVANA: Spolkový život v Dačicích v letech 1918-1948 (se zaměřením na kulturní a tělovýchovné spolky). (Ča.)
SOLNIČKA, DAVID: Didaktická vybavenost učebnic dějepisu. (Št.)
SYROVÝ, ONDŘEJ: Příspivek k dějinám Budišova v 19. a 20. století. (Va.)
VEČEŘOVÁ, KATEŘINA: Kulturní život Rychnova nad Kněžnou od konce 19. století do roku 1938. (Je.)
VOLDŘICH, TOMÁŠ: Zemědělství na okrese Tachov 1945–1960. (Va.)

2010

BARTOŠKOVÁ, ŠÁRKA: Struktura a život obyvatel Strážnicka v letech 1918 – 1938 (Ča.)
BASTLOVÁ, PETRA: Přínos analýz DNA při zkoumání kosterních pozůstatků z velkomoravského pohřebiště ve Znojmě - Hradišti a některých dalších nalezišť. (Kl.)
BÍLEK, LIBOR: Sonda do agenturní práce Státní bezpečnosti v prvních letech po únoru 1948 (Sv.)
JURKOVÁ, HANA: Slovanské pohřbívání v Olomouckém kraji do konce mladší doby hradištní (Kl.)
KOVÁŘIK, JOSEF: Zpracování výsledků archeologických výzkumů ze Znojma - Hradiště do roku 1957 (Kl.)
LEITNEROVÁ, HANA: Historický vývoj Znojma-Hradiště 1948 – 1968 (Kl.)
NOVÁK, LUKÁŠ: Historie SK Slavia Praha v letech 1896-1945 (Mi.)
ŠERÁ, LUCIE: Využití objektů čs. opevnění ve výuce dějepisu. (Pěchotní srub Zahrada v Šatově u Znojma.) (Št.)
TOFLOVÁ, SOŇA: Regionální dějiny 19. a 20. století (Ča.)
VAŇKOVÁ, LENKA: Březničtí z Náchoda v průběhu 17. století (Je.)
VÍŠKOVÁ, EVA: Z historie a současnosti vinařství v Moravské Nové Vsi (Kl.)
VONDROVÁ, KATEŘINA: Působení ženských církevních řádů v Brně za první republiky (Mi.)

2011

BÁBOROVÁ, ŽANETA: Strašidlo v jeskyni Výpustek (Aplikace mimo třídních forem vyučování ve výuce dějepisu na ZŠ) (Št)
BŘEZINOVÁ, PETRA: Jak skrze Tudorovce mediálně vychovávati (Št)
CIHELKOVÁ, JARMILA: K problematice výuky moderních dějin na ZŠ (Št)
ČANDRLOVÁ, LENKA: K duchovnímu životu v Podolí u Brna a vybraných okolních farnostech ve 20. století (Mi)
HARTMANOVÁ, ZUZANA: Z historie Rychnova nad Kněžnou (Ča)
CHYTIL, RADIM: Krajané a exulanti v USA a jejich reakce na únor 1948 v Československu (Ha)
KLOBOUKOVÁ, LUCIE: Cirkevní svátostky střední Moravy (Kl)
KUBIKOVÁ, BRIGITA: Historická exkurze po mikroregionu Melicko (Št)
MAJDOVÁ, HANA: Úloha významných osobností československého zahraničního odboje působících v USA v letech 1914-1918 (Ha)
STEHLÍKOVÁ, MARKÉTA: Každodennost života na vesnici v regionu Horácko - možnost spolupráce muzea a školy (Mi)
SVOBODA, PETR: Počátky hnutí Solidarita v Polsku a Perestrojka v Sovětském svazu optikou českého tisku (Va)
SVOBODOVÁ, MARTINA: Škola a klášter kongregace milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Líšni (Mi)
TĚŠÍK, MAREK: Likvidace ilegálních organizací "Lilka" a "Jánošíci" v letech 1948 – 1950 (Va)
VAŇKOVÁ, LENKA: Březničtí z Náchoda v průběhu 17. století (Je)

2012

BUCANOVÁ, Magdalena: K historii židů v Trhové Kamenici a okolí (Mi.)
ČERNÁ, Kateřina: Návrh didaktické aplikace hraného filmu Valkýra (Št.)
FOJTÍK, Jan: Z historie základního školství ve Valašských Kloboukách (Mi.)
FREITOVÁ, Hana: Historie Leteckého učiliště v Prostějově (Ča.)
JAKUBEC, Pavel: Didaktické využití hraného historického filmu Alexandr Veliký (Št.)
JAVOROVÁ, Hana: K poutní tradici v Tuřanech ve 20. století (Mi.)
JÍRŮ, Jakub: Třetí odboj ve výuce dějepisu (Št.)
KAPLOVÁ, Alžběta: Archeologické výzkumy Vladimíra Kapla (Kl.)
KYNICKÝ, František: Osídlení Hustopečska v době hradištní (Kl.)
LUŇÁKOVÁ, Alžběta: Vývoj školství ve spádové obci Bílovici na Uherskohradišťsku a v okolních obcích v letech 1918–1945 (Ča.)
MATULOVÁ, Jana: Každodenní život v Přerově v období Protektorátu Čechy a Morava (Ča.)
PERNICOVÁ, Iva: Příspěvek k životu ženy na Vyškovsku na konci 19. a v první polovině 20. století (Ča.)
PITORÁKOVÁ, Helena: Ohlas norimberského procesu v dobovém československém tisku (Va.)
SEDLÁKOVÁ, Věra: Významné majitelky velkomeziříčského panství v 18. století (Ča.)
STUPKA, Jiří: Parlamentní volby v roce 1946 – odraz na stránkách ústředních tiskových orgánů politických stran (Ča.)
TURINSKÝ, Jan: Kapitoly z dějin Královopolské strojírny. (Vojenská výroba a události v letech 1918–1939) (Ča.)
VÍTKOVÁ, Andrea: Císařovna Sissi – červená knihovna i pro školu (Št.)

2013

BÍLKOVÁ TECLOVÁ, Lenka: Čeští spisovatelé před stalinskou justicí – případ "Prokůpek a spol." (Va.)
BÚTOROVÁ, Eva: Experimentální výroba velkomoravské keramiky a její využití ve výuce dějepisu II (Kl.)
ČERNÁ, Monika: Využití ICT ve výuce dějepisu (Št.)
HERBRYCH, Josef: Perzekuce kněží na Vysočině po únoru 1948 na příkladu básníka a kněze Jana Dokulila (Va.)
JAKUBCOVÁ, Iveta: Obrazy ze života vesnice Bory ve 20. století (Ča.)
KRUTTOVÁ, Růžena: Dny protektorátu a osvobození na Náměšťsku (Ča.)
MATYSOVÁ, Lenka: Život v Třebíči v letech 1939–1954 (Ča.)
NEČASOVÁ, Barbora: Z historie židovské obce v Kloboukách u Brna (Ča.)
OGROCKÁ, Krystyna: "Být solí země…" Z dějin probuzeneckých hnutí církve evangelické v česko-polském pohraničí (Mi.)
STIXOVÁ, Jana: Ohlas událostí v Sovětském svazu po podepsání československo-sovětské smlouvy v roce 1935 ve vybraném dobovém moravském tisku (Va.)
SVOBODOVÁ, Martina: Z duchovního života Líšně ve druhé polovině 19. a v první polovině 20. století (Mi.)
ŠIMKOVÁ, Nikol: Obec Ratíškovice v meziválečných letech (Ča.)
TRNČÁKOVÁ, Kristýna Alexandra: Založení Divadla pracujících v Gottwaldově (Va.)
VALEČKOVÁ, Kristina: Odsun německého obyvatelstva a následné znovuosídlení obce Hynčina po druhé světové válce (Va.)
VEJMĚLKOVÁ, Barbora: Rok 1921 v Rusku – ohlas v soudobém československém tisku (Va.)
VESELÁ, Blanka: Život městyse Olbramkostel v první polovině 20. století (Ča.)
ZELINA, Radim: Kovářství – řemeslo procházející staletími, srovnání a experiment (Kl.)

2014

BEMEROVÁ, Klára: (Dětské) literární bestselery v kontextu dějepisných mezipředmětových vztahů. (Štěpánek)
DALECKÁ, Kateřina: Památky průmyslové revoluce ve výuce dějepisu ZŠ: Zbrojovka Brno. (Štěpánek)
HABERMANN, Dominik: Přínos Hergsellů pro šermířské umění 2. pol. 19. století. (Krafl)
HLAVICA, Martin: Didaktické využití hraných filmů s velikonoční tématikou v náboženské výchově na druhém stupni základní školy (Konzbul)
JANEČKA, Josef: Větrné mlynářství na Drahanské vrchovině. (Čapka)
KOHOUTEK, Michael: Premonstrátský klášter Louka u Znojma v době předbělohorské (1526-1620). (Černušák)
KOŘÍNKOVÁ, Daniela: Z dějin brněnského sboru Církve bratrské (archiv, správa a obraz v celocírkevních periodikách). (Krafl)
KOŠAŘOVÁ, Klára: Ludvík Hlavačka. Duchovní otec elektrických bot a elektrifikace drátěných zátarasů na hranicích? (Vaculík)
MALCOVÁ, Markéta: Založení poutního místa v Hlubokých Mašůvkách v kontextu proměn konfesijní identity v pobělohorském období. (Černušák)
MUSILOVÁ, Petra: Z historie a současnosti vybraných tělovýchovných jednot Sokol na Blanensku a jejich srovnání. (Čapka)
RECMANÍKOVÁ, Michaela: Z historie českých menšinových obecných škol na Brněnsku (se zaměřením na první republiku). (Čapka)
RYBKA, Jiří: Regulace řeky Moravy na území Hodonína a její vliv na změnu okolní krajiny. (Čapka)
SISKA, František: Život a práce horníků v ostravsko-karvinském revíru po druhé světové válce. (Vaculík)
SOLAŘOVÁ, Michaela: Motivace, práce a výsledky činnosti organizátorů Celostátního setkání mládeže ve Žďáru na Sázavou 2012 (Hlávka)
SVOBODOVÁ, Eva: Nosislav v období normalizace. (Vaculík)
VESELÝ, Martin: K problematice vzniku Pedagogické fakulty MU. (Vaculík)
ZÁLEŠÁKOVÁ, Stanislava: Animovaná mše jako netradiční forma pastorace mládeže (Hlávka)

2015

BUDÍN, Jan: Historie vesnického školství na Měřínsku (F. Čapka)
CAHOVÁ, Lenka: Vývoj školství v Brtnici a okolních obcích (F. Čapka)
HOŠEK, Stanislav: Působení Kongregace sester Těštelek Božského Srdce Ježíšova v letech 1915-2014 (J. Mihola)
JANKŮ, Jitka: K historii textilní výroby v Letovicích (B. Klíma)
JUZOVÁ, Ilona: Vývoj středního a odborného školství v Litomyšli v první polovině 20. století (F. Čapka)
KLIMEŠOVÁ, Lenka: Historie módy v dějepisné výuce a její didaktický potenciál: meziválečné Československo (K. Štěpánek)
NOVÁK, Lukáš: Příspěvek k dějinám vztahu církve a státu v České republice a jejích sousedních zemí po roce 1989 (J. Vaculík)
ODEHNALOVÁ, Vendula: Rekonstrukce farní kroniky Římskokatolické farnosti Lažánky u Brna – 19. a 20. století (M. Hlávka)
SMETANA, Milan: Význam kaple Matky Boží na Veveří a její vztah k farnosti a městysu Veverská Bítýška (M. Hlávka)
SVOBODA, Martin: Poválečný útěk Židů z Polska přes oblast Náchodska (Z. Zudová-Lešková)
ŠILHANOVÁ, Sára: Historie módy v dějepisné výuce a její didaktický potenciál: 1939-1945 (K. Štěpánek)
ŠUJANSKÁ, Sylvie: Problematika rozvoje, obnovy a sdílení křesťanských hodnot v partnerství, manželství a rodině (M. Hlávka)
VIDLIČKA, Petr: Odborná historická exkurze ve Štramberku v kontextu vizuálních médií (K. Štěpánek)
VODIČKOVÁ, Kristýna: Životní osudy Stanislava Hlučky (stíhacího pilota na západní a východní frontě 2. světové války) (F. Čapka)

2016

PRAŽÁK, Ondřej: Historie družstevního spolku DĚLPE – dělnické pekárny a cukrárny Brno v letech 1907-1954. (R. Slabotínský)

2017

BÍNOVÁ, Martina: K vývoji zpracování vybraných zemědělských produktů na Znojemsku. (B. Klíma)
DOLEŽALOVÁ, Barbora: Příkladová vyprávění v Lukášově evangeliu a jejich použití ve výuce náboženské výchovy na 1. stupni ZŠ. (P. Mareček)
DOSEDĚL, Roman: Krakovecké panství v 17. století. (M. Vařeka)
HLAVÁČ, Marek: K použití písemného historického pramene při výuce dějepisu. (K. Štěpánek)
HOCHMAN, Jakub: K historii kyjovské farnosti v 19. a 20. století. (J. Mihola)
HUBENÝ, David: Řád sv. Lazara Jeruzalémského a jeho působení u nás od roku 1937 do současnosti. (M. Vařeka)
KAPLANOVÁ, Michaela: Obraz žďárského panství v předbělohorské době. (M. Vařeka)
KRÁL, Vojtěch: Panství Uherský Brod před třicetiletou válkou. (M. Vařeka)
KUCHAROVÁ, Hana: Nástin učebnice regionálních dějin Třebíčska pro základní školy a nižší ročníky víceletých gymnázií. (F. Čapka)
MLČÁKOVÁ, Lenka: Obec Soběchleby a okolí v letech 1918-1945. (F. Čapka)
OBERT, Tomáš: Žacléř v 17. století. (M. Vařeka)
OŠKEROVÁ, Martina: Paralely každodennosti: Móda v 50. letech v Československu a její didaktické využití ve výuce dějepisu. (K. Štěpánek)
PECHNÍK, Ondřej: Reflexe událostí pražského jara na Havířovsku v regionálním tisku. (J. Vaculík)
PODHORNÝ, Karel: Panství Jesenec v 17. století. (M. Vařeka)
POPELA, Jakub: Příspěvek k mediální výchově: Didaktické využití hraného historické filmu Svědek umírajícího času. (K. Štěpánek)
RYGLOVÁ, Nicolle: K didaktizovaným textovým médiím 50. let 20. století v dějepisné výuce. (K. Štěpánek)
STAROŠTÍK, Jan: Historie a společenský život na Kuřimsku v letech 1918-1945 (F. Čapka)
ŠUJAN, Pavel: Panství Slavkov v předbělohorské době. (M. Vařeka)
URBÁNEK, Radim: Tenis v okrese Blansko. (M. Vařeka)
VARAĎOVÁ, Michaela: Hospodářský vývoj luhačovického panství v 17. století. (M. Vařeka)

2018

BORTLÍK, Martin: Počátek a rozvoj průmyslu v obci Lužice u Hodonína (J. Vaculík)
HLAVÁČ, Marek: K použití písemného historického pramene při výuce dějepisu (K. Štěpánek)
CHORVÁTOVÁ, Jitka: Rotmistr Petr Křivka (J. Vaculík)
CHUCHELOVÁ, Ludmila: Architektura Hradce Králové ve výuce dějepisu (K. Štěpánek)
KOUDELKA, Jiří: Vlastivědná činnost v Boskovicích v druhé polovině 20. století. (P. Kaleta)
KOVÁČIK, Dušan: K didaktickému využití hraného filmu s napoleonskou tématikou ve výuce dějepisu (K. Štěpánek)
KRUŠINOVÁ, M.: Vybrané kapitoly z dějin premonstrátského řádu (V. Slouk)
LAVIČKOVÁ, Zlata: vybrané výukové jednotky dějepisu a ověření jejich účinnosti v 9. ročníku ZŠ (K. Štěpánek)
OBŮRKOVÁ, Ivana: Vývoj perleťářství v Žirovnici a Předíně do roku 1991 (M. Vařeka)
ROZMAHELOVÁ, A.: Historie a současnost pěších poutí a poutních míst v Jihomoravském kraji (V. Slouk)
RYŠAVÁ, Tereza: Perzekuce duchovních Českobratrské církve evangelické v období tzv. normalizace na příkladu případů Jana Šimsy a Jana Duse (J. Vaculík)
SOUČKOVÁ, Kateřina: Osudy vybraných vyšetřovatelů StB v Uherském Hradišti (P. Kaleta)
ŠEBESTOVÁ, Anna: Zemská organizace pokrokových žen moravských v letech 1918-1938 (F. Čapka)
ŠTĚPKOVÁ, Barbora: Ke způsobům stravování za první světové války (J. Mihola)

2019

BÁRTA, Petr: Komunistické hnutí v Hodoníně za první republiky (s přihlédnutím k dobovému tisku) (F. Čapka)
DAVIDOVÁ, Veronika: Úcta k zemřelým jako projev víry a lásky (V. Slouk)
DITTRICHOVÁ, Lada: Panství Žďánice v 17. století: Ekonomika režijního velkostatku (M. Vařeka)
HRAZDÍRA, Radek: Soumrak komunismu na Blanensku na stránkách stranického a podnikového tisku (J. Vaculík)
JULÍNEK, Zdeněk: Panství Bohdalice do roku 1832 (M. Vařeka)
KOLLMANNOVÁ, Nicole: Znojmo a okolí v době okupace nacistickým Německem (P. Kaleta)
KOMOSNÝ, Rostislav: Současný protestantský pohled na mariánská dogmata (S. Drobný)
KOPECKÝ, Jan: Typový projekt Vlna I., Vlna II. a Vlna III. (J. Vaculík)
KOTRLOVÁ, Gabriela: K didaktické aplikaci chytrých telefonů ve výuce dějepisu (K. Štěpánek)
KRUŽÍK, Jan: Levicové hnutí na Jihlavsku se zvláštním zřetelem na komunistické hnutí do roku 1938 (P. Kaleta)
NEVĚČNÝ, Tadeáš: Využití moderních aplikací a internetu při výuce křesťanské výchovy a katecheze (P. Lazárek)
SMETANA, David: Město Hodonín na konci 17. století (M. Vařeka)
ŠIKUTOVÁ, Nikol: Milotické panství v předbělohorské době (M. Vařeka)
ŠUMBERA, Jakub: K didaktickému využití hraných historických filmů s nacionálně socialistickou problematikou (K. Štěpánek)
ULLMANNOVÁ, Lucie: Procházky po kostelích a chrámech – materiály k výuce na základní škole (F. Čapka)
VESELÁ, Valentýna: Pohled na důstojnost lidského života a problém eutanázie očima studentů vybraných církevních a státních škol (J. Charouz)
ZBOŽÍNKOVÁ, Veronika: Eucharistické zázraky jako součást katecheze o eucharistii (P. Lazárek)
ZEMANOVÁ, Veronika: Formy lidové zbožnosti ve vybraných farnostech města Brna (M. Hlávka)

2020

BÍNOVÁ, Martina: Raně středověký oděv a jeho rekontstrukce ve světle výzkumů Znojma – Hradiště. (Kl.)
DUŠILOVÁ, Kamila: Panství Letovice v 17. století. (Vař.)
FOLPRECHT, Michael: Využití projektové metody ve výuce regionální historie – Brno pod nacistickou okupací (M. Jireček)
GOLDBACH, Patrik: Rodina Pivečků a její působení ve Slavičíně (M. Jireček)
KODYTEK, Václav: Historie kouření a dýmek v raném novověku (B. Klíma)
LORENC, Marek: Bratři Kubešové v Třebíči (1842–1935) (J. Vaculík)
MALEČEK, Tomáš: Padesátiletá historie Divadla Járy Cimrmana (M. Jireček)
PADALÍKOVÁ, Jana: Poddaní a jejich majetková základna na příkladu Hodonínska v 18. a 19. století (M. Vařeka)
PŘÍHODOVÁ, Kateřina: Josef Dorazil (1850–1924) a jeho účast na národním životě (M. Jireček)
VACULÍK, Tomáš: Regionálně zaměřený pracovní sešit – Vsetínsko (K. Štěpánek)
VAJDÍKOVÁ, Kamila: Projektová výuka regionálních dějin na příkladu obce Vnorovy (M. Jireček)
ZOUHAR, Lukáš: Didaktické využití dějin městyse Sloup ve výuce dějepisu na základní škole (M. Jireček)

2021

ČÍŽKOVÁ, Markéta: Hornická tradice v obci Ratíškovice. Didaktické zpracování tématu projektovou výukou. (Ji.)
DAVÍDKOVÁ, Anna: Blansko za Protektorátu Čechy a Morava. Didaktické využití tématu ve výuce dějepisu. (Ji.)
DŽOGANIKOVÁ, Dorota, Bc. Statek Velký Ořechov po třicetileté válce. Sonda do ekonomiky jihovýchodní Moravy. (Vař.)
KOHOUTOVÁ, Lucie, Bc. Život v obci Dukovany v letech protektorátu (1939–1945). (Ča)
ZÍTKOVÁ, Zuzana: Hospodářská situace pernštejnského panství v předbělohorské době. (Vař)
ZMĚLÍKOVÁ, Eliška: Hospodářský obraz panství Brumov II podle urbáře z roku 1659. (Vař)

2022

BRABENCOVÁ, ANDREA: Národnostní vztahy na Moravskokrumlovsku a Miroslavsku v první polovině 20. století. (M. Jireček)
DVOŘÁKOVÁ, VERONIKA: Odraz českých mýtů a stereotypů moderních dějin v komiksu. (J. Mihola)
HALATOVÁ, HANA: Lokality protektorátní Ostravy. (M. Jireček)
HAVELKOVÁ, SIMONA: "V Petěrburgu se bojuje! To je revoluce!" (s. 149). K didaktickému využití románu "Doktor Živago" ve výuce dějepisu. (K. Štěpánek)
HLAVAČKA, ROMAN: Historie napajedelské školy v letech 1948-1989. (P. Kaleta)
KORNELOVÁ, VERONIKA: Druhá průmyslová revoluce na příkladu elektrifikace Mahenova divadla. Didaktické zpracování tématu. (K. Štěpánek)
LANČI, FILIP: Vývoj sportovní kultury v obci Karlovice (okres Bruntál) po roce 1945.
(J. Mihola)
MAROUSEK, ANTONÍN: Od Janáčkovy varhanické školy po Státní konzervatoř Brno: brněnská konzervatoř v letech 1881 až 1945. (J. Mihola)
NĚMCOVÁ, MONIKA: Činnost členů druhého odboje na Českotřebovsku. (J. Mihola)
PERNÁ, KRISTINA: Život a postavení učitelů primárního vzdělávání za první Československé republiky a jejich komparace se současností. (M. Jireček)
SVOBODOVÁ, KAROLÍNA: Mlynářství na Moravě v době raného novověku. Sonda do ekonomiky jednoho zemědělského odvětví. (M. Vařeka)
ŠEVČÍK, MARTIN: Okresní akční výbor Národní fronty Hodonín - Vzestup a úpadek.
(L. Bílek)
ŠKVAŘILOVÁ, VERONIKA: Dějepisná terénní výuka v kraji Pohádky máje. (M. Jireček)
ŠMARDOVÁ, SILVIE: Kramářské písně ve výuce dějepisu na druhém stupni základní školy.
(M. Jireček)
ŠTÍPKOVÁ, KRISTÝNA: Bystřice pod Hostýnem v období Velké války a působení bystřických legionářů u 1. střeleckého pluku. (P. Kaleta)
ZACHA, MARTIN: Návrh realizace historicky naučné stezky v Tasově. (J. Mihola)

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info